Aan de grenzen
In 1999 presenteerde de GGD Den Haag cijfers waaruit bleek dat jonge allochtone vrouwen van 13-25 jaar verhoudingsgewijs vaker zelfmoordpogingen ondernemen dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Hindostaanse jonge vrouwen ongeveer 4 keer zo vaak als gemiddeld. Turkse en Marokkaanse vrouwen ongeveer 2 keer zo vaak als gemiddeld. Dit was reden voor de gemeente Den Haag om het project 'Aan de grenzen' op te zetten, dat liep tot mei 2006.

In 'Aan de grenzen' werd gewerkt aan preventie en een betere begeleiding van allochtone jongeren bij psychosociale problemen en (para)suïcide. Deze jongeren, die opgroeien in twee culturen, staan onder spanning van de Nederlandse samenleving enerzijds en de eigen religie en cultuur anderzijds. Zij ontvingen begeleiding en trainingen ter ondersteuning van hun identiteitsontwikkeling. Er werd samengewerkt met scholen, ziekenhuizen, sociaal maatschappelijke instellingen en hulpverleners.

In het kader van het project 'Aan de grenzen' organiseerde Sharida Noormohamed dialoogbijeenkomsten en geeft preventieve communicatietrainingen op scholen:

Dialoogbijeenkomsten:
Er werden dialoogbijeenkomsten georganiseerd bij vrijwilligersorganisaties, moedercentra, vadercentra en buurthuizen. De doelgroep van deze dialoogbijeenkomsten zijn ouders van de Turkse, Marokkaanse en Hindostaanse afkomst. Een van de doelen was bekendmaking van de suicidecijfers en de verschillende achtergronden en oorzaken hiervan. Een ander doel was vanuit een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid met de ouders werken aan de preventie van suïcidepogingen. Tijdens deze dialoogbijeenkomsten werden bruggen geslagen richting hulpverlenende instanties, zoals maatschappelijk werk.

Communicatietrainingen:
Op middelbare scholen en MBO's werden communicatietrainingen gegeven aan o.a. Marokkaanse, Hindostaanse en Turkse meisjes ter ontwikkeling en versteviging van hun identiteit. Hierin werd beoogd hen bewust te maken van hun eigen wensen en de wensen van hun omgeving (ouders, familie, leeftijdsgenoten, de media, de Nederlandse samenleving, cultuur en religie). Doelen van de communicatietraining zijn:
• het verbeteren van de communicatie met
hun leefomgeving /ouders
• het ontwikkelen van een eigen toekomstbeeld, het bewust
worden van en inzicht krijgen in de eigen situatie
• het zoeken van een goede balans tussen eigenheid en het
instandhouden van een relatie met de omgeving / familie
• het oefenen in het maken van bewuste keuzes, leren
grenzen stellen en feedback geven

De trainingen vonden wekelijks plaats in een besloten en veilige setting. De deelneemsters werden geworven door het zorgteam. Tevens nam iemand van het zorgteam (als 2e trainer) deel aan de training in verband met de nazorg. De trainingen vonden zo veel mogelijk binnen de reguliere schooltijden plaats.

Projectleider 'Aan de grenzen': Beatriz Cueva